Z dniem 1 stycznia 2020r. D&D sp. z o.o. wycofuje się z produkcji fotoalbumów oferowanych na stronie fotobook.pl
Po tej dacie zamawianie albumów nie będzie możliwe.
Zapraszamy do skorzystania z naszej pozostałej oferty na stronie www.PrintNet.plRegulamin współpracy

Niniejszy regulamin serwisu fotobook.pl, zwany dalej FotoBook określa szczegółowe zasady korzystania z FotoBook, prowadzonego przez firmę D&D sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6.

§1 Warunki ogólne.
 1. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy firmą D&D Sp. z o.o., zwaną dalej Wykonawcą a Klientem korzystającym z usług FotoBook, zwanym dalej Klientem.
 2. Produkty będące przedmiotem działalności FotoBook tworzone są przez Klientów przy użyciu programu FotoBook, darmowej aplikacji dostępnej na stronie fotobook.pl
 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do udzielania Klientom wsparcia technicznego dotyczącego programu FotoBook.
 4. Program FotoBook może być używany, kopiowany i rozpowszechniany za darmo, nie może być jednak pobierana żadna opłata wynikająca z faktu jego rozpowszechniania, za wyjątkiem opłaty za nośnik, nagranie i konfekcjonowanie.
 5. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż posiada wszelkie prawa do wykorzystywania materiałów z projektu. Tym samym Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 6. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Wykonawcę, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) lub płatnością elektroniczną w chwili składania zamówienia.

§2. Ceny
 1. Wszystkie ceny opublikowane w cenniku FotoBook są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
 2. Podstawą rozliczenia są ceny obowiązujące w momencie dokonywania zamówienia.
 3. Aktualne ceny produktów FotoBook publikowane są na stronie www.fotobook.pl oraz w programie FotoBook pod warunkiem, że komputer na którym zainstalowano program podłączony jest do Internetu, co gwarantuje aktualizację cen przy każdorazowym uruchomieniu programu.

§3. Składanie i realizacja zamówień
 1. Zamówienia na produkty FotoBook mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem programu FotoBook.
 2. Wszystkie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym na stronie fotobook.pl.
 3. Terminy realizacji podane na stronie nie obejmują czasu doręczenia (poczta lub kurier).
§4. Odpowiedzialność za jakość i wykonanie
 1. FotoBook gwarantuje wysoką jakość wydruku, dzięki wykonywaniu prac na najnowocześniejszych maszynach cyfrowych oraz dzięki wdrożonemu systemowi ISO 9001.
 2. Jakość wydruków jest również ściśle związana z parametrami użytych plików graficznych. Wykonawca tym samym nie ponosi odpowiedzialności za niższą od oczekiwanej jakość wydruków, w przypadku użycia przy projektowaniu plików o niewłaściwych parametrach (zbyt niska rozdzielczość zdjęć, zły profil kolorów itp.).
 3. Podczas realizacji FotoProduktów, ze względu na niezmienne ustawienia programu i techniczne ograniczenia urządzeń poligraficznych, Wykonawca zastrzega możliwość wystąpienia niewielkich różnic +/- 2mm.
 4. Wykonawca nie gwarantuje powtarzalności kolorów. W druku cyfrowym mogą wystąpić odchylenia w interpretacji tej samej barwy, co skutkuje odchyleniami w kolorystyce. Także ze względu na różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących, Wykonawca nie może zapewnić zgodności kolorów z wydrukami zdjęć z zakładów fotograficznych, czy z wydrukami z drukarki Klienta.
 5. Ze względu na różnice w wyświetlaniu kolorów na monitorach, kolorystyka wydruków może nie być zgodna z tym, co Klient widzi na ekranie/monitorze.
 6. Produkty drukowane z programu ForoBook mogą być sygnowane logiem fotobook.pl lub stopką reklamową naszego partnera.

§5. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta
 1. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Wykonawcy jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

§6. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy dostarczającej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Wykonawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące wad widocznych produktów FotoBook mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesłać do Wykonawcy reklamowany produkt wraz z pisemnym uzasadnieniem reklamacji.
 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub niezgodność otrzymanego produktu z zamawianym.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę, a Klient poinformowany o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku uznania reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego, bezpłatnego wykonania usługi. Jeżeli stwierdzona wada nie będzie mogła zostać usunięta, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Wykonawca pokrywa koszt przesyłki.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

§7. Odpowiedzialność odszkodowawcza
 1. Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

§8. Postanowienia końcowe
 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie umieszczenia ich w serwisie. Dla zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w chwili ich złożenia.
 2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedą przez Sąd miejscowo właściwy dla D&D Spółka z o.o.